Català | Castellano RSS

Atenció a les persones amb dependència

L'Ajuntament de Mollet del Vallès informa, orienta, assessora i tramita la sol·licitud de dependència a través dels professionals de serveis socials. Després que la persona depenent ha estat valorada per l’equip de valoració (SEVAD) de la Generalitat de Catalunya i disposa de grau, un equip de treballadores socials realitza el Programa Individual d’Atenció que estableix els recursos o les prestació més adients a la situació de la persona depenent. També trasllada aquest Programa individualitzat a la Generalitat de Catalunya que és qui resol i concedeix la prestació i/o l'ajuda. Per accedir a aquests serveis cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament per concertar dia i hora amb l’Equip de dependència.

Per obtenir més informació sobre el reconeixement de grau de dependència, cliqueu aquí.

Atenció domiciliària

L'atenció domiciliària ofereix suport personal i a la llar a aquelles persones o famílies que per diferents motius no poden assumir les activitats de la vida diària. Aquest servei dóna suport i ajuda a la neteja del domicili i al manteniment de l'ordre. També col·labora en la higiene personal, el cuinat d'aliments, l'organització de la llar i l'economia, entre d'altres necessitats que es tenen a casa. Per anar al tràmit, cliqueu aquí.

Teleassistència

La teleassistència és un servei d'atenció permanent i a distància per a aquelles persones que per motius de salut i dependència necessiten ajuda externa en cas d'emergència. El servei ofereix un aparell connectat telefònicament a un centre de control amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar. Per anar al tràmit, cliqueu aquí.

Ajudes tècniques a la dependència

El servei d'ajudes tècniques a la dependència facilita aparells per millorar la vida diària i fer les activitats quotidianes. S'ofereix la cessió i la instal·lació en el domicili de les persones dependents, entre d’altres, d'elevadors, agafadors o cadires de dutxa, llits articulats, etc.

Avi, com estàs? Programa d'atenció a les persones majors de 75 anys

El programa municipal Avi, com estàs? és una actuació dels serveis socials per conèixer i prevenir les situacions de necessitat d’atenció de les persones majors de 75 anys. Es fa amb visites a domicili per oferir informació i orientació sobre els serveis públics de la ciutat i especialment dels serveis socials municipals. També ofereix una visita anual de seguiment.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès